• صدايی كه هرگز قطع نمی‌شود

صدای اذان در كره زمين در تمام شبانه روز قطع ‌نمی‌شود و در هر منطقه‌ای به پايان برسد بلافاصله در جای ديگری آغاز می‌شود. 

گفتن اذان 4 دقيقه زمان لازم دارد و زمين ‌دارای 360 خط فرضی از قطب شمال به قطب جنوب است كه معادل 360 درجه می‌باشد. هنگامی كه ظهر شرعی در خط يك شروع می‌شود 4 دقيقه طول می‌كشد تا ظهر شرعی در خط دو شروع شود و اين مدت معادل زمانی است كه در خط يك اذان گفته می‌شود. به اين ترتيب 360 ضربدر 4 می‌شود 1440 كه معادل 24 ساعت است. 

كشف علمی ديگری كه با بررسی طول وعرض جغرافيايی زمين صورت گرفت نيز ثابت كرد كه شهر مكه مكرمه مركز زمين است. اين كشف پس از سال‌ها تحقيقات علمی و با كمك جدولهای پيچيده رياضی توسط كامپيوتر صورت گرفت. 
«حسين كمال الدين» دانشمند مصری كه اين موضوع را كشف كرده است گفت كه وی هنگامی كه قصد داشت با كمك عمليات پيچيده رياضی در كامپيوتر راهی برای تشخيص قبله در هر نقطه از جهان بيابد به طور تصادفی دريافت كه می‌تواند دايره‌ای با مركزيت مكه كه محيط آن را قاره‌ها تشكيل می‌دهند كشف كند ودريابد كه مكه مركز زمين است.