• تصاوير زايمان عقرب

پشت عقرب شکافته می‌شود تا بچه‌ها از آن خارج شوند.

روز دوم، بچه ها در حال خارج شدن هستند.

روز سوم هم خروج بچه ها ادامه دارد.

روز چهارم، بچه ها خارج می‌شوند و پراکنده می‌گردند.

روز پنجم، آخرین روز خروج بچه‌هاست و مادر همچنان پابرجاست.

بخشی از قدرت خدا در اینجا نمایان می‌شود، بعد از پایان یافتن وضع حمل، پشت عقرب همانند روز اول بر می‌گردد و درست می‌شود.