• دلایل ویژه بودن « آیة‌الکرسی » و تأثیرات آن

- مداومت بر خواندن « آیة الکرسی » انسان را بر صراط الهی استوار می‌کند ...
« آیة الکرسی » یک نگرش و یک رویکرد معرفتی و شناختی مبنی بر اینکه دو جبهه نور و ظلمت و یا جبهه « الله » و « شیطان » را در تقابل هم مطرح می‌کند. بازخوانی این جریان از یکدیگر در هر روز می‌تواند موجب تقویت مبانی اعتقادی فرد شود، اگر این آیه، روزانه و پس از نمازها تکرار و خوانده شود به لحاظ تئوری، نگرشی و معرفتی همچنان بر نگرش توحیدی و الله محوری فرد افزوده خواهد شد. در واقع انسان با مداومت بر « آیة‌الکرسی » بر صراط الهی تثبیت می‌شود.

- ویژه بودن « آیة‌الکرسی » به دلیل جهان‌بینی نهفته در آن است. تاکید بر اینکه قرائت « آیة‌الکرسی » می‌تواند در نوع رفتار و منش انسان، اثر گذار باشد. شیطان و ظلمت از موضوعات مطرح شده در « آیة‌الکرسی » است، انسان در هر روز همواره با دسیسه‌ها و انگیزه‌های ظلمانی شیطان رو به رو می‌شود که بازخوانی آیة‌الکرسی در هر روز، این تذکر و روشنگری را به انسان می‌دهد که تو در مسیر کمال ممکن است همیشه با دام‌های ظلمانی ابلیس مواجه شوی لذا باید احتیاط کنی!

- « آیة‌الکرسی » یک سو معرفتی نسبت به مسیر توحید و الله و یک سو هشدار و تذکر دارد از این رو لازم است فرد مؤمن احتیاط کرده و به آسیب‌های فراروی حرکت دینی توجه داشته باشد، لذا این مسئله می‌تواند جایگاه یة‌الکرسی را در سیر و فرایند حرکت دینی برای هر مسلمانی فراهم کند.

- آیاتی در قرآن کریم وجود دارند که به لحاظ جامعیت و تاثیرشان یک موقعیت ویژه و خاصی را نسبت به سایر آیات پیدا می‌کنند که از آنها به « غرر » تعبیر می‌شود، علامه طباطبایی این بحث را در تفسیر المیزان و آیت‌الله جوادی آملی نیز آن را در تسنیم مطرح کرده و به طور کلی این نگرش اهل بیت است. آیة‌الکرسی چنین جایگاهی دارد بنابراین، خاص و ویژه بودن آیة‌الکرسی به ایدئولوژی و جهان‌بینی که در آن نهفته است، بستگی دارد که با واسطه می‌تواند در رفتار و روش هر مسلمان و مؤمن تاثیر متفاوتی را برجای گذارد.

- حتی در صورتی ناآگاهی فرد به محتوا و مضامین « آیة‌الکرسی » باز هم آثار و فوائدی بر او مترتب می‌شود چرا که « آیة‌الکرسی » نوعی تسلیم و خودسپاری به قرآن و آیاتی است که جزو « غرر » به شمار می‌رود. در آیة‌الکرسی بحثی به نام ولایت وجود دارد وقتی انسان « آیةالکرسی » را می‌خواند هر چند اگر به معنای عربی آن آگاه نباشد اما با خواندن آیة‌الکرسی حتما پذیرای مفاهیم ایدئولوژیکی و معرفتی آن خواهد بود و این یعنی آگاهانه یک خودسپاری به ولایت الهی و کسی که خود را آگاهانه به ولایت الهی می‌سپارد از گزند دام‌های ابلیسان انسی و جنسی در امان خواهد بود.

- بنابراین، تعبد و ظاهر‌گرایی از لحاظ اینکه هر کسی که در امور خیر، خود را شبیه‌ گروهی کند در حقیقت در حکم آنان است از این رو وقتی کسی می‌بیند امام معصوم(ع) یا مؤمنان راستین « آیة‌الکرسی » را ورد زبان خود داشته و بر خواندن آن استمرار دارند او نیز این کار را انجام می‌دهد با اینکه از معنای آن اطلاعی نداشته باشد اما از باب شباهت به آنها آثار و فوائد نیز نصیب او خواهد شد.

- رسول اکرم صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمودند: قرآن کلامی برتر و بزرگ است و سوره بقره، سید قرآن و آیة الکرسی سید بقره است. سپس فرمودند: آیة الکرسی از گنجینه‌ای در زیر عرش به من عطا شده است و قبل از من به هیچ پیغمبری چنین عطائی نشده است.

- ترجمه آیه الکرسی به فارسی : 
به نام خداوند بخشنده مهربان خدا یکتاست که جز او خدایی نیست زنده و پاینده است. هرگز او را کسالت خواب فرا نگیرد تا چه رسد که به خواب رود. اوست مالک آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. که را این جرات است که در پیشگاه او به شفاعت برخیزد. مگر به فرمان و اجازه او! علم ازلی او محیط است به انچه از ازل پیش نظر خلق بوجود آمده است، و آنچه سپس تا ابد موجود خواهد شد و خلق به هیچ مرتبه علم او احاطه نتواند کرد مگر به آنچه او خواهد، قلمرو علمش از آسمان و زمین فراتر و نگهبانی زمین و آسمان بر او آسان و بی زحمت است.

- Translate « Ayat Al Korsi » To English Language.
In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate "Allah! There is no god but He – the Living, The Self-subsisting, Eternal. No slumber can seize Him Nor Sleep. His are all things In the heavens and on earth. Who is there can intercede In His presence except As he permitteth? He knoweth What (appeareth to His creatures As) Before or After or Behind them. Nor shall they compass Aught of his knowledge Except as He willeth. His throne doth extend Over the heavens And on earth, and He feeleth No fatigue in guarding And preserving them, For He is the Most High, The Supreme (in glory).