• اگر چيزی را می‌خواهی رهايش كن !

وقتی كشاورزی بخواهد دانه‌های بيشتری از زمين دريافت كند، بذرهايش را برمی‌دارد و به زمين می‌سپارد. اين بذرهای گرانبها با انديشه‌هایی سبز كشاورز و جملات زيبايش به خداوند، به هزاران برابر تبديل می‌شود. 
او با خدا اين‌گونه زمزمه می‌كند: خداوندا اين بذرها را به دست زمين تو می‌سپارم، باشد تا با آفتابت، با بارانت و با مهرت آنها را گسترده كنی.

قانون دهش، قانونی فوق تصور است، برای دريافت آنچه در عمق درونتان می‌پرورانيد. هر كس بدون وابستگی به چيزی و فقط با فرمان به جهان هستی می‌تواند آرزوهای خود را تحقق بخشد. بسياری از دوستان می‌پرسند اين وابستگی چه مفهومی دارد؟ مگر نمی‌گوييد بايد به طور مداوم برای رسيدن به آرمان‌هايمان تلاش كنيم، پس گير دادن و وابستگی يعنی چه؟

اگر هميشه در تعقيب كسی باشيد يا به دنبال چيزی بدويد آن را از خود دور كرده‌ايد. اين اصل در مورد پول، همسر، دوستان و ... هم صدق می‌كند. به طور ساده‌تر اگر منتظر تلفنی باشيد و تمام هفته پايتان را از خانه بيرون نگذاريد و حتی به حمام هم نرويد و درست كنار تلفن بنشينيد و منتظر بمانيد، همه به شما زنگ می‌زنند به غير از آن كسی كه منتظرش بوديد.

حتما برايتان پيش آمده كه بخواهيد خانه يا اتومبيل خود را به ضرورتی به فروش برسانيد. در اين طور مواقع به طور معمول مشتری پيدا نمی‌شود هر چقدر شما قيمت را پايين می‌آوريد باز هم فايده‌ای ندارد در حقيقت شما با توجه‌ای بيش از حد به يک خواسته و به عبارت ساده‌تر با گير دادن به آرمان‌ها و آرزوهايتان آن را از خود دور كرده‌ايد.

كشاورز بذرهايش را دوست دارد ولی آن را به زمين هديه می‌دهد و زمين در مقابل اين گذشت، صدها برابرش را برمی‌گرداند.
كمی فكر كنيد. اگر وابستگی به چيزی مانع جريان يافتن خوبی‌ها به زندگی شما شود آن‌گاه وابسته نبودن كه نقطه مقابل آن است باعث سرازير شدن همه آنچه كه آرزو داريم به زندگی ما می‌شود.
- خلاصه كلام اين است : اگر می‌خواهيد چيزی يا كسی را به دست آوريد، رهايش كنيد.